नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

सूचना

Press release_Snow leopard collaring

Download - Share

कस्तुरी मृगको प्रजाती संरक्षण कार्ययोजना तयारीको प्रस्ताव आव्हान

Download - Share

सारसको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयारीको लागि प्रस्ताव अह्वहान

Download - Share

सोस (डल्फीन) को प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयारीको लागि प्रस्ताव आवह्वन

Download - Share

गेमस्काउट सरुवा- २०७६

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन

Download - Share

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली पाँचौ संसोधन

Download - Share

RFP for Study on causes of Death of one-horned rhino and Changes in Habitat of Wildlife in CNP

Download - Share

प्राणी उद्यान स्थापना सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्ययोजना तयारीको आशय पत्र

Download - Share

RFP_for_Fesibility Study and Management Plan Preparation

Download - Share

मालसामान खरिदको सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना

Download - Share