नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

सूचना

Press release_Snow leopard collaring

Download - Share

कस्तुरी मृगको प्रजाती संरक्षण कार्ययोजना तयारीको प्रस्ताव आव्हान

Download - Share

सारसको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयारीको लागि प्रस्ताव अह्वहान

Download - Share

सोस (डल्फीन) को प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयारीको लागि प्रस्ताव आवह्वन

Download - Share

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन

Download - Share