नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

नेपालमा गिद्ध संरक्षणका लागि पन्चवर्षीय गिद्ध संरक्षण कार्ययोजना

Vulture Conservation Action Plan for Nepal (2015-2019)

Download - Share

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ (पहिलो संशोधन २०७२)

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रहरुको नक्सा

Download - Share