नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

प्रकाशनहरु

पाटेबाघको आखेटोपहार पहिचान - फिल्ड देखि प्रयोगशाला सम्म

Download - Share

जानकारी पुस्तिका

नेपालमा अधिक चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरुको जानकारी

Download - Share

२० औं वन्यजन्तु सप्ताह २०७२

 नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका प्रयासहरु, २० औँ वन्यजन्तु सप्ताह २०७२ को अवसरमा प्रकाशित

Download - Share

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरु २०७२

Download - Share

अनुसन्धानको अनुमतिको लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन पत्रको ढाँचा

Download - Share

संरक्षित क्षेत्रहरुको नक्सा

Download - Share

Brochure Sagarmatha National Park

Download - Share

Brochure Makalu Barun National Park

Download - Share

Brochure of Parsa National Park

Download - Share

Brochure of Shivapuri Nagarjun National Park

Download - Share

Brochure Dhorpatan Hunting Reserve

Download - Share

Brochure Koshi Tappu Wildlife Reserve

Download - Share

Brochure Rara National Park

Download - Share

Poster of Red Panda

Download - Share

Poster of Vulture

Download - Share

Poster of protected Birds of Nepal

Download - Share

Poster of few protected Mammals of Nepal

Download - Share

Poster of Red Panda

Download - Share

Poster of Pangolin

Download - Share

Poster of Reptiles

Download - Share

Poster of Rhino

Download - Share

Poster of Snow Leopard

Download - Share

Poster of Tiger

Download - Share