नेपाल सरकार
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुन्ज

गुगल नक्शा