नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

महानिर्देशक डा. पेम नारायण कंडेलज्यूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा स्वागत | उपमहानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंडेलको विदाई | आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

आयोजना

Not Available

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग (३२९०३०११)

यो कार्यक्रम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग , प्राणी उद्यानहरु र   निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रका मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन/ संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन  कार्यका लागि संचालन भै रहेको छ ।

आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक बजेट 

चालु बजेट-             ४१,९०,००,०००।-

पूँजिगत बजेट-        २६,७९,००,०००।-

कुल बजेट:            ६८,६९,००,०००।-