Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

महानिर्देशक डा. दीपककुमार खराललाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा स्वागत | विभागको ४१ औं स्थापना दिवस सम्पन्न | आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

# Proactive Disclosure
1

Proactive Disclosure Suchna 2077 Baishak- Ashad

2

Proactive Disclosure Suchna 2076 magh- 2076 Chaitra

3

Proactive Disclosure Suchana 2076 Kartik - Poush

4

Proactive Disclosure 2076 Shraban to 2076 Asoj

5

Proactive Disclosure 2076 Baishakh to 2076 Ashadh

6

Proactive Disclosure 2075 Magh to 2075 Chaitra

7

Proactive Disclosure 2075 Kartik to 2075 Poush

8

Proactive Disclosure 2074 Baisakh to 2074 Asar

9

Proactive Disclosure 2073 Magh to 2073 Chaitra

10

Proactive Disclosure 2073 Kartik to 2073 Poush

11

Proactive Disclosure 2073 Shrawan to 2073 Ashwin