नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

UNESCO का टोलीद्वारा चितवन र सगमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण | विभागको ४२ औं स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । | दक्षिण एसिया वन्यतजन्तु कानून कार्यान्वयन संजाल (SAWEN) को कार्यकारी समितिको वैठक सम्पन्न ।

आयोजना

Not Available
सुरु हुने मिति:
असोज २५, २०७८

सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (३२९०३१०२)

 

आ.ब. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट 

यस आ.ब. मा यस बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत आयोजना नरहेको तर यस आयोजना अन्तर्गतका केही क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष आयोजनामा समावेश रहेको ।