Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
Department of National Parks and Wildlife Conservation

उपमहानिर्देशक श्री वेद कुमार ढकालसंग फेरी भेटौला कार्यक्रम । | सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धी समझदारीपत्र (MOU) मा हस्ताक्षर सम्पन्‍न । | राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग र अमेरिकी पिसकोर/नेपाल वीच वैठक सम्पन्न ।

# Proactive Disclosure
1

Proactive Dosclosure Suchana 078 Shrwan- 078 Chaitra

2

Proactive Disclosure Suchna 2077 Baishak- Ashad

3

Proactive Disclosure Suchna 2076 magh- 2076 Chaitra

4

Proactive Disclosure Suchana 2076 Kartik - Poush

5

Proactive Disclosure 2076 Shraban to 2076 Asoj

6

Proactive Disclosure 2076 Baishakh to 2076 Ashadh

7

Proactive Disclosure 2075 Magh to 2075 Chaitra

8

Proactive Disclosure 2075 Kartik to 2075 Poush

9

Proactive Disclosure 2074 Baisakh to 2074 Asar

10

Proactive Disclosure 2073 Magh to 2073 Chaitra

11

Proactive Disclosure 2073 Kartik to 2073 Poush